Hướng dẫn cài đặt laravel trên window, sử dung xampp để setup laravel

1. Chuẩn bị

2. Yêu cầu

Laravel phiên bản 5.3 yêu cầu sau:

  • + PHP version >= 5.6.4
  •  + OpenSSL PHP Extension
  •  + PDO PHP Extension
  •  + Mbstring PHP Extension
  •  + Tokenizer PHP Extension

Cài phiên bản mới nhất của xampp là đã có đủ

3. Cài đặt

a. Cài xampp: cài vào ổ C máy

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-cai-dat-xampp

b. Cài composer: Khi cài composer, sẽ hỏi chọn đường dẫn file php.exe trên máy.

Nếu cài ở ổ C:\xampp thì file php.exe nó sẽ nằm ở trong C:\xampp\php\php.exe

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-cai-dat-composer-cho-laravel

Tiếp theo, sẽ hướng dẫn tạo một project laravel 5.3.

Khi các bạn dùng xampp thì mặc định project để ở đường dẫn C:\xampp\htdocs

Để tạo project bằng lệnh cmd, ta mở cmd  gõ lệnh: cd C:\xampp\htdocs để di chuyển vào thư mục project

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-duong-dan-project-htdocs-laravel

Để tạo một project dùng lệnh:

composer create-project laravel/laravel  ten_project.

Lệnh này sẽ download trực tiếp project ở trên github về máy tính (cần phải kết nối với internet)

Hình bên dưới tạo một project tên là blog

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-composer-create-project-laravel-laravel-project-name

Sau đó vào thư mục project vừa tạo bằng lệnh trên cmd:

cd ten_project

Dùng lệnh cd blog vì tên project là blog

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-duong-dan-project-laravel-demo

Sử dụng lệnh php artisan serve để start project

Sau đó vào trình duyệt gõ:

http://localhost:8000

Kết quả như sau là thành công

huong-dan-cai-dat-laravel-53-tren-windows-b1-start-project-laravel-php-artisan-serve